Toimintakertomus

Vuonna 2022 säätiön apurahaa sai muun muassa Kemin Kuvataiteilijat ry. Yhdistyksen "maalausleiri" järjestettiin Pursiseuran rannassa heinäkuussa.
Vuonna 2022 säätiön apurahaa sai muun muassa Kemin Kuvataiteilijat ry. Yhdistyksen "maalausleiri" järjestettiin Pursiseuran rannassa heinäkuussa.

Toimintakertomus 2022

Koronapandemian hellitettyä Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000:n toiminta pääsi
normaaliin uomaansa. Hallitus palasi etäkokouksista lähikokouksiin, joskin osallistuminen
verkkoyhteydellä oli edelleen mahdollista. Hallitus kokoontui kaikkiaan 11 kertaa, ja myös
valtuuskunnan/hallintoneuvoston kokoukset ja apurahojen jakaminen toteutettiin
tautitilanteen parannuttua normaaliin tapaan.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön uudet säännöt syyskuussa 2022. Uusissa
säännöissä säätiön tarkoitus on muotoiltu seuraavasti:
”Säätiön tarkoitus on tukea ensisijaisesti Kemin taide- ja kulttuurielämää, vaalia paikallisia
perinteitä sekä tukea tutkimusta, jolla edistetään Kemin kulttuuri- ja elinkeinoelämää,
kestävää kehitystä sekä asukkaiden yleistä hyvinvointia.
Säätiö voitu kea myös Kemin vaikutusalueen taide- ja kulttuurielämää, tutkimusta ja
perinteiden vaalintaa samoin perustein niistä säätiön varoista, joiden lahjoittaja on sitä
edellyttänyt.”
Säätiö perustelee toimintansa tarkoituksen muuttamista ja tarkennusta säätiön
toimintaolosuhteiden muuttumisella.
Säätiön toiminnassa perinteiden vaaliminen on samassa asemassa kuin aikaisemmin,
mutta tutkimustoiminnan roolia haluttiin muuttaa niin, että säätiöllä on mahdollista tukea
myös ammattikorkeakoulutasolla tehtävää paikallista tutkimustoimintaa. Tästä syystä
”tieteellisen tutkimuksen” tukeminen on muutettiin ”tutkimuksen” tukemiseen.
Tutkimustoiminnan tukemisen laajennus ei luonnollisestikaan estä säätiötä jatkossakaan
tukemasta Kemiä koskevia tieteellisiä tutkimushankkeita, mikäli apurahahaussa niitä
säätiölle tulee ja ne käsittelyssä hyväksytään.
Säätiön mielestä on perusteltua, että se käytettävissään olevin resurssein tukee tutkimus ja kehityshankkeita, joilla edistetään elinkeinotoiminnan kehittämistä kaupungissa.
Kemin kaupunki on profiloitunut viime vuosina kiertotalouden ja ekologisten
toimintatapojen aktiivisena kehittäjänä. Osoituksena tästä voidaan pitää kaupungille
vuonna 2019 myönnettyä kansainvälistä ISO 14001 ympäristösertifikaattia. Se myönnettiin
Kemille ensimmäisenä kuntana manner-Suomessa.
Säätiö katsoo, että Kemin kaupungin ympäristöön liittyvät panostukset on viisasta ottaa
huomioon kaupungin perustaman säätiön säännöissä, ja sitä kautta säätiön tulevassa
toiminnassa.
Alueen harrastus- ja yhdistystoiminta ei tunne kuntarajoja. Tämä on pantu merkille myös
säätiön apurahahaussa, jossa samassa hakemuksessa voi olla henkilöitä ja toimijoita
useammasta alueen kunnasta: siis Kemin vaikutusalueelta.
Näin ollen myös varainhankinnan laajentaminen Kemin vaikutusalueelle on perusteltua
säätiön tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.
Muut sääntömuutokset koskevat tilintarkastustapaa ja säätiölain mukaisesti valtuuskuntaa
ei säätiössämme ole vaan korkeinta valtaa käyttää hallintoneuvosto. Uudet säännöt
virallistavat myös etäkokousten käytön säätiön hallintoelimissä.
Säätiön omistamat kaksi osakehuoneistoa ovat olleet vuokralla koko vuoden ajan. Osake- ja rahasto-omistukset sekä vakuutussijoitukset säilyivät ennallaan. Vuoden lopussa hallitus
päätti lisätä osakeomistusta, koska voimistuneen inflaatiokehityksen aikana
pankkitalletukset eivät turvaa varallisuuden turvaamista ja kehittämistä. Osakehankinta
tehdään alkuvuonna 2023.

Kemi-palkinto

Vuoden 2022 Kemi-palkinto myönnettiin kemiläiselle yrittäjälle Olli Ahoselle. Palkinnon
arvo  on 1000 euroa ja se jaettiin kahdeksannen kerran. Palkinto luovutettiin hallintoneuvoston
syyskokouksessa 30.11. Syyskokous pidettiin Ahosen yhtiön Sataman Krouwin tiloissa
Kemin sisäsatamassa.
Kemi-palkinto on säätiön ja Kemin kaupungin yhdessä myöntämä tunnustus. Se voidaan
myöntää kemiläiselle yksityishenkilö!le, yhdistykselle, yritykselle tai muulle yhteisölle, jonka
katsotaan rikastuttaneen paikallista kulttuuritoimintaa, parantaneen kemiläisten
elämänlaatua, palveluja tai myönteistä kuvaa kaupungista.
Palkitsijoiden mukaan Olli Ahonen täyttää erinomaisesti palkinnon kriteerit. Jähdin ja
Katarinan risteilyjen kautta Ahonen ja hänen yrityksensä ovat tuoneet Perämeren
kansallispuiston, saariston: merellisen Kemin tutuksi paitsi matkailijoille myös tavallisille
kemiläisille.
Yrityksen sisäsatamassa harjoittama ravintolatoiminta täydentää yrityksen palveluja ja
ilmentää osaltaan Kemin merellistä imagoa. Merkittävää myös on, että koronapandemian
matkailulle aiheuttamista ongelmista huolimatta Ahonen on pystynyt kehittämään
yritystoimintaansa ja luonut näin uskoa alan tulevaisuuteen.

Teatterin puolesta

Kemiläisen kulttuurin merkittävin keskustelunaihe 2022 oli kaupunginteatterin kohtalo.
Säätiön hallitus otti tammikuun kokouksessaan kantaa teatterin puolesta. Vasta
joulukuussa varmistui, että yhdistyspohjaiseksi muutettu teatteri pystyy aloittamaan
toimintansa.
Marraskuussa säätiö järjesti yhteistyössä Kemin historiallisen museon kanssa
luentotilaisuuden. Filosofian tohtori Juha Ylimaunu luennoi 9.11. kulttuurikeskuksessa
aiheesta ”Pirtusota ja salakuljettajat”.Muuttunut maailmantilanne näkyi myös säätiön toiminnassa. Venäjän aloittaman
hyökkäyssodan johdosta Kemiin on saapunut pakolaisia Ukrainasta. Säätiö myönsi SPR:n
paikallisen vastaanottokeskuksen kautta pakolaisten avustamiseksi 500 euron tuen.
Vastaanottokeskus käytti sen ikääntyneiden pakolaisten virkistysmatkaan Rovaniemelle
pääkohteenaan Arktikum.

Säätiön hallitus 2022

Heikki Lääkkölä, puheenjohtaja/asiamies
Margit Kettunen, varapuheenjohtaja
Teija Jestilä
Jukka Halttunen
Venla Kakko
Talvikki Kemppinen
Markku Kokkola
Sihteeri Anja Holpainen
Toimintavuonna 2022 hallitus kokoontui yksitoista kertaa.

Apurahat

Vuoden 2022 talousarviossa apurahoja esitetään jaettavaksi 7000 euroa.
Kokouksessaan 6.4. 2022 hallitus päätti nostaa jaettavan kokonaissumman
11500 euroon. Hallitus perustelee päätöstään hakemustan suurella määrällä
(24kpl, 52000 euroa) ja korkealla tasolla.
Apuraha myönnettiin seuraaville:
Hakoköngäs Amanda tiede/tutkimus 1000 euroa
Dahl Rita kirjallisuus 1000
Kelhä Olli tiede/väitöskirja 500
Kemin Kuvataiteilijat ry kuvataide 1000
Kemin Sarjakuvakeskus ry sarjakuvataide 1000
Kemin Taideyhdistys ry elokuva 1000
Kirjoittajaryhmä Rinki ry kirjallisuus 1500
Kittilä Petri kotiseututyö 1000
Kivikon muistot -työryhmä kotiseututyö 1000
Länsi-Pohjan Oratoriokuoro ry musiikki 1000
Räisänen Virve musiikki 1000
Siirilä Jussi kirjallisuus 500
Kemi-palkinto
Syyskokouksessa, yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa, jaettiin VIII Kemi-palkinto.
Palkinnon sai kemiläinen yrittäjä Olli Ahonen.

Säätiön kevätvuosikokous

Säätiön kevätvuosikokous pidettiin 27.4.2022 osin paikalla ollen, osin Teams-kokouksena.
Kuultiin toimintakertomuksen esittely, tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto,
jotka vahvistettiin.
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille säätiön tileistä vuodelta 2021.

Sääntömääräinen syyskokous

Säätiön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.11 .2021Sataman Krouvissa,
Rantabulevardi4, Kemi. Kokoukseen osallistumisessa oli myös Teams-mahdollisuus.
Kokouksessa päätettiin tulevan vuoden tulo- ja menoarvio, hallintoneuvoston ja hallituksen
kokoonpano sekä tilintarkastajat.
Säätiön hallintoneuvoston jäsenet ovat alla olevassa yhteenvedossa ryhmitelty jäsenyyden päättymisvuoden mukaan.

Säätiön hallintoneuvosto:

Vuoden 2023 loppuun saakka:
Knuuti Eila
Mankkinen Ville
Vuoden 2024 loppuun saakka:
Alm Anna
Hiltunen Juhani
Hirvimäki Kimmo
Kavasvuo Tanja
Kuoppala Janne
Nyberg Sven
Paloste Airi
Perälä Karri
Pirkola Hannu
Pitko Marjo
Puro Anne
Salmi Jyrki
Salmela Ahti
Tervahauta Aimo
Tiilikainen Aaro
Vil6n Jukka
Ylimaunu Juha
Ylipiessa Matti
Vuoden 2025 loppuun saakka:
Ahonen Olli
Hanhisuanto Kari
Jauho Maria
Saarento Arja
Vuoden 2026 loppuun saakka:
Laukkanen Sakari
Tölli Tuomas
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 valittiin Anne Puro ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Pirkola.

Hyväksyttiin hallituksen jäseniksi 2023-2025 seuraavat:
Heikki Lääkkölä
Markku Kokkola
Jukka Halttunen
Margit Kettunen
Venla Kakko
Teija Jestilä (kaupunginhallituksen esittämä)
Talvikki Kemppinen (kaupunginhallituksen esittämä)
Sihteerinä jatkaa Anja Holpainen
Päätettiin, ettei vuon na 2023 makseta kokouspalkkioita
Kemin kaupunginhallitus on nimennyt säätiön sääntcijen g § mukaan tilintarkastajaksi
vuodelle 2023 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT
Heidi Hyry. Hallintoneuvosto vahvisti valinnan.

Säätiölain edellyttämät selvitykset

1.12.2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisena selvityksenä säätiö ilmoittaa, ettei
suppealle lähipiirille ole annettu avustuksia, eikä kokonaan taiosittain vastikkeettomia
taloudellisia etuja. Lähipiirin kanssa ei ole tehty taloudellisia toimia. Suppeaan lähipiiriin
kuuluville ei ole annettu rahalainoja, vastuita eikä vastuusitoumuksia.
Säätiön valtuuskunnan, hallituksen jäsenille, asiamiehelle eikä sihteerille ole maksettu
palkkioita. Säätiö ilmoiftaa myös, ettei vuoden 2021tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ole
ollut säätiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.