Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Säätiön nimi on Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Tarkoitus

2 §

Säätiön tarkoitus on tukea ensisijaisesti Kemin taide- ja kulttuurielämää, vaalia paikallisia perinteitä sekä tukea tutkimusta, jolla edistetään Kemin kulttuuri- ja elinkeinoelämää, kestävää kehitystä sekä asukkaiden yleistä hyvinvointia.
Säätiö voi tukea myös Kemin vaikutusalueen taide- ja kulttuurielämää, tutkimusta ja perinteiden vaalintaa samoin perustein niistä säätiön varoista, joiden lahjoittaja on sitä edellyttänyt.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja, avustuksia ja palkintoja.

Omaisuus

4 §
Säätiö on perustettu Kemin kaupungin vuonna 2000 luovuttaman 150.000 markan peruspääoman mahdollistamana.

Varallisuutensa kartuttamiseksi säätiöllä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

Säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitelmallisesti ja tuottavalla tavalla.

Toimielimet

Säätiön toimielimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

 Hallintoneuvosto

6 §

Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 26 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Hallintoneuvosto täydentää itse itseään kutsumenettelyllä.

Hallintoneuvoston kokoukset

7 §
Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan hallintoneuvoston jäsenille samalla tavalla.

Hallintoneuvoston kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä tai teknisten apuvälineiden avustuksella, mikäli kokouskutsussa on mainittu tästä mahdollisuudesta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä.

Hallintoneuvoston kokouksista on laadittava säätiölain määräysten mukainen pöytäkirja.

8 §

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä säätiön tilinpäätös,
 • esitetään tilintarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 • käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

9 §

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan hallintoneuvoston kokoonpano ja kutsutaan tarvittaessa uusia jäseniä,
 • päätetään kokouspalkkioista hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille,
 • valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi Kemin kaupunginhallituksen esityksestä yksi KHT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö,
 • käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
 • käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallitus

10 §
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallitus johtaa säätiön toimintaa ja vastaa siitä, että säätiön toiminnalla toteutetaan säätiön tarkoitusta.

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, joista kahden tulee olla Kemin kaupunginhallituksen esittämiä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä tammikuussa.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpito ja varainhoito sekä niiden valvonta ovat asianmukaisesti järjestetyt.

Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää heidän palkkionsa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Hallituksen kokoukset

11§

Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Palkkio

12 §
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Säätiön edustamisoikeus

13 §

Säätiötä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä.

Säätiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden asiamiesasemassa ja sihteerinä toimivalle henkilölle yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä varapuheenjohtajana toimivalle henkilölle yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

14 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maalis- huhtikuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

15 §
Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

16 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto.

Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

17 §
Jos säätiö lakkautetaan, omaisuus menee Kemin kaupungille käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.