Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Säätiön nimi on Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Tarkoitus

2 §
Säätiön tarkoitus on tukea, vaalia ja kehittää monipuolisesti Kemin kulttuurielämää kuten taiteita ja perinteitä sekä Kemiä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §
Säätiö myöntää apurahoja, avustuksia ja palkintoja kemiläisen taide- ja kulttuurielämän, kemiläisen perinteen sekä Kemiä koskevan tieteellisen tutkimuksen eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Omaisuus

4 §
Säätiön peruspääoma on 150.000 markkaa.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Toimielimet

5 §
Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunta

6 §
Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Säätiötä perustettaessa valtuuskunnan jäsenet nimeää Kemin kaupunginvaltuusto. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta. Valtuuskunta täydentää itse itseään kutsumenettelyllä.

Valtuuskunnan kokoukset

7 §
Valtuuskunta kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan valtuuskunnan jäsenille samalla tavalla.

Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, mikäli vähintään 2/3 valtuuskunnan kaikista jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 muuta jäsentä.

8 §

Valtuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
esitetään tilintarkastuskertomus,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta,
käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.
Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

todetaan valtuuskunnan kokoonpano ja kutsutaan tarvittaessa uusia jäseniä
päätetään kokouspalkkioista valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille
valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista
ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Kemin kaupunginhallituksen esittämiä.
ehdotus käsitellään hallituksen seuraavan vuoden talousarvioksi ja
käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallitus

9 §
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän valtuuskunnan valitsemaa jäsentä, joista kahden tulee olla kaupunginhallituksen esittämiä. Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

10 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä tammikuussa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmen hallituksen jäsentä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 §
Hallituksen ja valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

12 §
Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

Palkkio

13 §
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Säätiön nimenkirjoittaminen

14 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen tai säätiön asiamiehen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä säätiön puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, säätiön asiamiehen taikka toisen säätiön nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa

Tilikausi ja tilintarkastus

15 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisteri-hallitukselle

16 §
Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta ja tilintarkastuskertomuksista.

Hallituksen jäsenen, asiamiehen tai nimenkirjoittajien vaihtumisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

17 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta.

Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4 valtuuskunnan läsnä olevista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

18 §
Jos säätiö lakkautetaan, omaisuus menee Kemin kaupungille käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

HUOM!

Valtuuskunta on kokouksessa 29.11.2003 §:ssä 10 ja 24.4.2004 §:ssä 7 muuttanut säätiön sääntöjen 7 (seitsemän) §:n kappaletta 5 (viisi) yllä olevan mukaisesti.
Sääntöjenmuutos on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukselle 10.8.2004, joka on sen vahvistanut 27.8.2004
Valtuuskunta on kokouksissa 20.11.2008 §:ssä 10 ja 23.4.2009 §:ssä 7 muuttanut säätiön sääntöjä 7 (seitsemän) §:n kappaletta 3 (kolme) yllä olevan mukaisesti.